Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 09.06.2009 N 224

15. 08. 2016, Oleg, Статті

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Н А К А З

16.12.2009  N 609

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 січня 2010 р.

за N 20/17315

Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 09.06.2009 N 224 “Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду”
Відповідно до статті  11  Закону  України  “Про  архітектурну діяльність”,  Порядку здійснення технічного нагляду під час  будівництва  об’єкта  архітектури,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів  України  від  11.07.2007 N 903,

Н А К А З У Ю:

1. Внести такі зміни  до  наказу  Міністерства  регіонального розвитку  та будівництва України від 09.06.2009 N 224 “Про  деякі  питання  атестації  інженерів  технічного   нагляду”, зареєстрованого в   Міністерстві  юстиції  України  06.08.2009  за N 738/16754 (далі – Наказ):

1.1. Пункт  3  після  слів  “технічного  нагляду”   доповнити словами “(далі – кваліфікаційний сертифікат)”.

1.2. Після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

“4. Особа,  що здійснює технічний нагляд (інженер  технічного нагляду)  повинна  мати  кваліфікаційний  сертифікат  та  особисту печатку інженера технічного нагляду.”. У зв’язку з цим пункти 4-6 вважати відповідно пунктами 5-7.

2. Внести такі зміни до Положення про Архітектурно-будівельну атестаційну комісію інженерів  технічного  нагляду,  затвердженого Наказом:

2.1. Пункт   3.1   після   підпункту  3.1.8  доповнити  новим підпунктом 3.1.9 такого змісту: “3.1.9 затвердження   типового   ескізу   особистої   печатки інженера  технічного  нагляду  та  його  опису  за  погодженням  з Міністерством внутрішніх справ України;”. У зв’язку з цим підпункт 3.1.9 вважати відповідно  підпунктом 3.1.10.

2.2. Пункт 4.1 викласти в такій редакції: “4.1. Організаційно-технічне,  методичне,  правове  та   інше забезпечення   діяльності   Комісії   здійснює   уповноважена  нею організація,  яка є робочим органом Комісії. Робочий орган Комісії уповноважується на період діяльності Комісії.”.

2.3. Пункт  4.2  після слів “який є членом Комісії” доповнити словами “та представником її робочого органу”.

2.4. Підпункт 4.4.1 пункту 4.4 викласти в такій редакції:

“4.4.1 вживає   всіх   необхідних   заходів,  спрямованих  на забезпечення діяльності Комісії, зокрема забезпечує розроблення та подання на затвердження Комісії регламенту її діяльності;”.

3. Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного опублікування.

4. Департаменту політики  житлового  будівництва  та  програм ЧАЕС  (Непомнящий  О.М.)  в  установленому  законодавством порядку забезпечити  подання  цього  наказу  на  державну  реєстрацію   до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Д.В.Ісаєнка. Супровід будівництва і технічний нагляд якісно і з гарантією.

Міністр                                                                                                                                В.Куйбіда

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Наказ
“Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 09.06.2009 N 224 “Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду”
від 16.12.2009 N 609
Відповідно до ст. 11 Закону “Про архітектурну діяльність” під час будівництва об’єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. Технічний нагляд здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Керуючись даною нормою, Мінрегіонбуд наказом від 16.12.2009 N 609 вніс зміни до свого наказу від 09.06.2009 N 224 “Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду”, якими встановив, що особа, що здійснює технічний нагляд (інженер технічного нагляду), повинна мати кваліфікаційний сертифікат та особисту печатку інженера технічного нагляду.

Крім того, змінами до Положення про Архітектурно-будівельну атестаційну комісію інженерів технічного нагляду визначено, що однією з функцій Комісії є затвердження за погодженням з МВС типового ескізу особистої печатки інженера технічного нагляду та його опису.

Наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції 14 січня 2010 р. за N 20/17315 і набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Завантажити