Browsing category: Статті
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 09.06.2009 N 224 Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду

Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 09.06.2009 N 224

Ħ 15th, 2016 | by Oleg | category Статті

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Н А К А З

16.12.2009  N 609

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 січня 2010 р.

за N 20/17315

Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 09.06.2009 N 224 “Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду”
Відповідно до статті  11  Закону  України  “Про  архітектурну діяльність”,  Порядку здійснення технічного нагляду під час  будівництва  об’єкта  архітектури,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів  України  від  11.07.2007 N 903,

Н А К А З У Ю:

1. Внести такі зміни  до  наказу  Міністерства  регіонального розвитку  та будівництва України від 09.06.2009 N 224 “Про  деякі  питання  атестації  інженерів  технічного   нагляду”, зареєстрованого в   Міністерстві  юстиції  України  06.08.2009  за N 738/16754 (далі – Наказ):

1.1. Пункт  3  після  слів  “технічного  нагляду”   доповнити словами “(далі – кваліфікаційний сертифікат)”.

1.2. Після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

“4. Особа,  що здійснює технічний нагляд (інженер  технічного нагляду)  повинна  мати  кваліфікаційний  сертифікат  та  особисту печатку інженера технічного нагляду.”. У зв’язку з цим пункти 4-6 вважати відповідно пунктами 5-7.

2. Внести такі зміни до Положення про Архітектурно-будівельну атестаційну комісію інженерів  технічного  нагляду,  затвердженого Наказом:

2.1. Пункт   3.1   після   підпункту  3.1.8  доповнити  новим підпунктом 3.1.9 такого змісту: “3.1.9 затвердження   типового   ескізу   особистої   печатки інженера  технічного  нагляду  та  його  опису  за  погодженням  з Міністерством внутрішніх справ України;”. У зв’язку з цим підпункт 3.1.9 вважати відповідно  підпунктом 3.1.10.

2.2. Пункт 4.1 викласти в такій редакції: “4.1. Організаційно-технічне,  методичне,  правове  та   інше забезпечення   діяльності   Комісії   здійснює   уповноважена  нею організація,  яка є робочим органом Комісії. Робочий орган Комісії уповноважується на період діяльності Комісії.”.

2.3. Пункт  4.2  після слів “який є членом Комісії” доповнити словами “та представником її робочого органу”.

2.4. Підпункт 4.4.1 пункту 4.4 викласти в такій редакції:

“4.4.1 вживає   всіх   необхідних   заходів,  спрямованих  на забезпечення діяльності Комісії, зокрема забезпечує розроблення та подання на затвердження Комісії регламенту її діяльності;”.

3. Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного опублікування.

4. Департаменту політики  житлового  будівництва  та  програм ЧАЕС  (Непомнящий  О.М.)  в  установленому  законодавством порядку забезпечити  подання  цього  наказу  на  державну  реєстрацію   до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Д.В.Ісаєнка. Супровід будівництва і технічний нагляд якісно і з гарантією.

Міністр                                                                                                                                В.Куйбіда

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Наказ
“Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 09.06.2009 N 224 “Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду”
від 16.12.2009 N 609
Відповідно до ст. 11 Закону “Про архітектурну діяльність” під час будівництва об’єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. Технічний нагляд здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Керуючись даною нормою, Мінрегіонбуд наказом від 16.12.2009 N 609 вніс зміни до свого наказу від 09.06.2009 N 224 “Про деякі питання атестації інженерів технічного нагляду”, якими встановив, що особа, що здійснює технічний нагляд (інженер технічного нагляду), повинна мати кваліфікаційний сертифікат та особисту печатку інженера технічного нагляду.

Крім того, змінами до Положення про Архітектурно-будівельну атестаційну комісію інженерів технічного нагляду визначено, що однією з функцій Комісії є затвердження за погодженням з МВС типового ескізу особистої печатки інженера технічного нагляду та його опису.

Наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції 14 січня 2010 р. за N 20/17315 і набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Завантажити

Щодо здійснення технічного нагляду

11th, 2016 | by Oleg | category Статті

138866249_7_1000x700_bolshoy-malyy-reznoy-gerb-ukrainy-

Щодо здійснення технічного нагляду

(Відповідно до листа Держархбудінспекції від 16.01.2009  № 22/7-195)

 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» господарська діяльність, пов’язана із створенням об’єктів архітектури, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства.

Загальні вимоги до ліцензування господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури на території України (далі – будівельна діяльність), встановлені Порядком ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про архітектурну діяльність» для створення об’єкта архітектури виконується комплекс робіт, який включає у тому числі технічний та авторський нагляди під час здійснення будівництва або зміни      (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування.

Стаття 3 Господарського кодексу України встановлює, що під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Відповідно до ст. 8 Господарського кодексу України держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання.

Таким чином, діяльність органів, які згідно із законодавством належать до органів державної влади і органів місцевого самоврядування та яким згідно з державним класифікатором «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» (КОПФГ), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.05.2004 № 97, присвоєно код 410 або 420, не є господарською діяльністю.

Якщо підприємство, установу чи організацію за організаційно-правовою формою визначено як державну організацію (установу, заклад) та присвоєно код за КОПФГ – 425, вона є суб’єктом господарювання, яка, у разі наміру здійснювати господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури, зобов’язана отримати ліцензію на її здійснення у встановленому законодавством порядку.

Разом з тим, відповідно до ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» та п. 2 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903, технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об’єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об’єкта.

Тобто, забезпечення здійснення технічного нагляду на об’єкті будівництва є обов’язком його замовника (забудовника).

При цьому, замовник (забудовник) може забезпечити здійснення технічного нагляду на підконтрольних об’єктах будівництва у два способи:

1) власними силами (у разі наявності в його структурі відповідних кваліфікованих працівників, які відповідають вимогам, встановленим Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «ВИПУСК 64.Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи», затвердженим наказом Держбуду від 13.10.1999 №249. а після затвердження і впровадження Урядом Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури – фахівцями, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат);

2) залучення на договірних засадах третіх осіб (суб’єктів господарювання, які мають отриману у встановленому порядку ліцензію на провадження такої діяльності).

Таким чином, здійснення суб’єктом господарювання технічного нагляду за об’єктами будівництва, замовником яких він виступає, силами відповідних структурних підрозділів або фахівців не потребує отримання ліцензій на його здійснення.

Господарська діяльність із здійснення технічного нагляду суб’єктом господарювання на інших об’єктах будівництва, замовником яких він не є, підлягає ліцензуванню у встановленому законодавством порядку.

Всі роз’яснення, надані з зазначеного питання Держархбудінспекцією раніше діють у частині, що не суперечить цьому роз’ясненню.

Завантажити

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву

צ 9th, 2016 | by Oleg | category Статті

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо сприяння будівництву

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 48, ст.358 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до
N 51, ст. 1122):

1) абзац перший частини першої статті 96 після слова
“розміщення” доповнити словами “підготовчих робіт до будівництва”;

2) абзац перший частини другої статті 96-1 після слова
“виконання” доповнити словами “підготовчих або”.

2. У Земельному кодексі України ( 2768-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) пункт “ґ” статті 7, пункт “б” статті 8, пункт “б” статті
10 виключити;

2) статтю 93 після частини третьої доповнити новою частиною
такого змісту:

“4. Право оренди земельної ділянки може відчужуватися, у тому
числі продаватися на земельних торгах, а також передаватися у
заставу, спадщину, вноситися до статутного фонду власником
земельної ділянки – на строк до 50 років, крім випадків,
визначених законом”.

У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно
частинами п’ятою – сьомою;

Завантажити

Лицензирования строительной деятельности и сертификации сотрудников в сфере архитектурной деятельности

Ліцензування будівельної діяльності та сертифікації працівників у сфері архітектурної діяльності

6th, 2016 | by Oleg | category Статті

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Державне підприємство “Науково-дослідна віробнничо-технічна агенція

“Стратегія регіонального розвитку”

ТОВ “Інститут післядіпломної освіти фахівців архітектурно-будівельної діяльності”

 

Інформаційний лист

Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №263 від 23.06.2008року “Щодо організації роботи із впровадження профессійної атестації працівників які здійснюють технічний нагляд за будівництвом об’єктів архітектури”, та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2007року №903 “Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єктів архітектури” ДП НДВТА “Стратегія регіонального розвитку” проводить семінар з подготовки до профессійної атестації осіб, які здійснюють технічний нагляд за будівництвом об’єктів архітектури.

Термін навчання – 48 академічних годин.

Реєстрація учасників семінару о 8.30, початок занять о 9.30

Програма передбачає розгляд питань:

Нормативно-правова база здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури, технічне регулювання (правови основи, сучасний стан в Україні), засади здійснення технічного нагляду, перспективи розвитку системи технічного регулювання у будівництві, історія та логіка формування нормативної баззи у будівництві.
Завдання і функції працівників технічного нагляду на етапах виконання будівельно-монтажних робіт та прихованіх робіт.
Конкретизація виробничого контролю щодо машин і механізмів, конструкцій, будівельних матеріалів і виробів при виконанні підземних та надземних робіт, залежно від специфіки(житлове будівництво, громадське будівництво(заклади освіти, медицини, культури, спортивні споруди, культові споруди, тощо), промислові споруди, інженерно-транспортні споруди, шляхове дудівництво, тощо).
Ліцензування будівельної діяльності та сертифікації працівників у сфері архітектурної діяльності на сучасному етапі розвитку будівельного комплексу України. Нові підходи до законодавчого регулювання будівельної галузі та особливості формування нової дозвільної системи у будівництві.

Формулювання сучасного ринку страхування будівельних ризиків.
Занятття проводять фахівці Мінрегіонбуду, Держархбудінспекції, КНДТБУ провідні фахівці будівельної галузі.

Загальна вартість освітньої послуги становить для бюджетних організацій – 5280грн. (в т.ч.ПДВ), для інших організацій – 8000грн.

Проживання та харчування в готелі в вартість не входять.

Вартість проживання в готелі від 350грн.

З метою забезпечення проживання заявки на участь у семінарі приймаються не пізніше ніж за 5 днів до початку занять. По закінченню семінару відається свідоцтво встановленого зразка.

Заявки для участі приймаються за адресою:

Фактична адреса

01133 м.Київ, бул.Лесі Українки, 26

ДП НДВТА “Стратегія регіонального розвитку”

ЄДРПОУ 35829997

р/р 26004002657001 КБ Надра, в м.Києкі

МФО 320003

Юридична адреса

01025 Київ, вул. Велика Житомирсьва, 9

ІПН 358299926598

НДС 100113201

Тел/факс 80442542359 конт. тел. 80674046086

Семінари проводяться за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 26.

Инженер технического надзора

Щодо організації роботи із впровадження професійної атестації працівників…

' 5th, 2016 | by Oleg | category Статті

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З №263 від 23.06.2008р.

Щодо організації роботи із впровадження професійної атестації працівників, які здійснюють технічний нагляд за будівництвом об’єктів архітектури

З метою забезпечення впровадження професійної атестації виконавців технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури, відповідно до ст. 11, 17 Закону України від 20.05.99 р. N 687-XIV “Про архітектурну діяльність”, положення про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. N 903, Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. N 750, статуту Державного підприємства “Науково-дослідна виробничо-технічна агенція “Стратегія регіонального розвитку”, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 27.03.2008 р. N 142 “Про утворення Державного підприємства “Науково-дослідна виробничо-технічна агенція “Стратегія регіонального розвитку” НАКАЗУЮ:

1. Уповноважити Державне підприємство “Науково-дослідна виробничо-технічна агенція “Стратегія регіонального розвитку” на проведення навчальних семінарів осіб, які здійснюють технічний нагляд за будівництвом об’єктів архітектури.

2. Державному підприємству “Науково-дослідна виробничо-технічна агенція “Стратегія регіонального розвитку” (Рубан Ю.Я.) за участю Державної архітектурно-будівельної інспекції України (Бондаренко О.М.), Департаменту управління майном, відомчого контролю і аудиту (Порайко М.В.), Управління планування забудови територій (Сіленко Н.В.), Управління економіки та розвитку будівельної діяльності (Шарапова Т.О.), Управління розробки та реалізації державних житлових програм (Непомнящий О.М.), Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.), Управління технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.), Управління правової та законопроектної роботи (Косинський В.В.) до 11.07.2008 р. розробити та погодити:

2.1. Положення про організацію та проведення навчальних семінарів осіб, які здійснюють технічний нагляд за будівництвом об’єктів архітектури.

2.2. Програми навчальних семінарів осіб, які здійснюють технічний нагляд за будівництвом об’єктів архітектури.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О.М.Іщенка.

 

Міністр                                            В.С.Куйбіда

Про авторський та технічний нагляд

Про авторський та технічний нагляд

23rd, 2016 | by Oleg | category Статті

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 липня 2007 р. N 903

Київ

Про авторський та технічний нагляд

під час будівництва об’єкта архітектури

 

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про архітектурну діяльність»

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об’єкта архітектури:

Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури.

 

Прем’єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 21

Завантажити

Закон Украины Об архитектурной деятельности

Закон України Про архітектурну діяльність

' 15th, 2016 | by Oleg | category Статті

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про архітектурну діяльність

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 31, ст.246 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1407-IV ( 1407-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 16, ст.238
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006, ВВР, 2006, N 39, ст.342 }

{ У тексті Закону після слова “замовник” у відповідних відмінках
і числах доповнено словом “(забудовник)” у відповідному
відмінку і числі; слова “Державний комітет будівництва,
архітектури та житлової політики України” в усіх відмінках
замінено словами “центральний орган виконавчої влади з
питань будівництва, містобудування та архітектури” у
відповідному відмінку згідно із Законом N 58-V ( 58-16 )
від 01.08.2006 }
Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення
архітектурної діяльності і спрямований на формування сприятливого
життєвого середовища, досягнення естетичної виразності,
економічної доцільності і надійності будинків, споруд та їх
комплексів.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:

архітектурна діяльність – діяльність по створенню об’єктів
архітектури, яка включає творчий процес пошуку архітектурного
рішення та його втілення, координацію дій учасників розроблення
всіх складових частин проектів з планування, забудови і
благоустрою територій, будівництва (нового будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту) будівель і
споруд, здійснення архітектурно-будівельного контролю і
авторського нагляду за їх будівництвом, а також здійснення
науково-дослідної та викладацької роботи у цій сфері; { Абзац
другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

об’єкти архітектурної діяльності (об’єкти архітектури) –
будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового
та іншого призначення, їх комплекси, об’єкти благоустрою,
садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і
монументально-декоративного мистецтва, території (частини
територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених
пунктів; { Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону
N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

суб’єкти архітектурної діяльності – архітектори, інші особи,
які беруть участь у підготовці і розробленні містобудівної
документації, проектної документації для будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків і
споруд, благоустрою, ландшафтних та садово-паркових об’єктів,
науково-дослідній і викладацькій роботі, замовники (забудовники)
проектів та будівництва об’єктів архітектури, підрядники на
виконання проектних і будівельних робіт, виробники будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій, власники і користувачі
об’єктів архітектури, а також органи влади, що реалізують свої
повноваження у сфері містобудування;

архітектурне рішення – авторський задум щодо просторової,
планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду й
інтер’єру об’єкта архітектури, а також інженерного та іншого
забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині
проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій
формі; { Абзац п’ятий частини першої статті 1 в редакції Закону
N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

проект – документація для будівництва об’єктів архітектури,
що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів,
інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні,
об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та
технологічні рішення, вартісні показники конкретного об’єкта
архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів,
будівельних норм і правил; { Абзац шостий частини першої статті 1
в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 }

архітектурно-планувальні завдання – документ, який містить
комплекс містобудівних та архітектурних вимог і особливих умов
проектування і будівництва об’єкта архітектури, що випливають з
положень затвердженої містобудівної документації, місцевих правил
забудови населених пунктів, відповідних рішень органів виконавчої
влади і органів місцевого самоврядування, включаючи вимоги і умови
щодо охорони пам’яток історії та культури, довкілля, законних прав
і інтересів громадян та юридичних осіб при розташуванні об’єкта
архітектури на конкретній земельній ділянці; ……………………..Завантажити

Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторської кошторисної документації.

13th, 2016 | by Oleg | category Статті

Лист Держбуду України від 04.10.2000 №7/7-1010

Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторської кошторисної документації.

При складанні інвесторської кошторисної документації в главі 10 зведеного кошторисного розрахунку враховуються кошти на покриття витрат з утримання служби замовника в розмірі 2,5 відсотків від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку.

Використання зазначених коштів здійснюється на підставі кошторисів доходів і видатків, складених та затверджених у встановленому порядку, пропорційно обсягам виконаних робіт.

При цьому витрати з виконання функцій замовника в залежності від етапів здійснення будівництва усереднено поділяються на:

– підготовчо-організаційний етап (вибір майданчика будівництва; складання договору на проведення проектно-вишукувальних робіт; надання вихідних даних для проектування; отримання технічних умов та архітектурно-планувального завдання тощо) – 15%;

– здійснення будівельно-монтажних робіт (ведення технічного нагляду за будівництвом, уточнення обсягів виконаних робіт та проведення взаєморозрахунків; забезпечення об’єктів будівництва матеріалами і устаткуванням поставки замовника тощо) – 75%;

– введення об’єктів в експлуатацію (здійснення контролю і технічного нагляду за своєчасним виконанням пусконалагоджувальних робіт; визначення балансової вартості об’єкта; участь у роботі робочої і приймальної комісії з приймання закінченого будівництвом об’єкта тощо) – 10%.

З виходом цього листа лист Держкоммістобудування україни від 16.10.96 № 6/399 втрачає чинність.

Голова Комітету Ст. Н. Гусаков

технадзор в строительстве

Нормативна та законодавча база у технічному нагляді за будівництвом

Ħ 11th, 2016 | by Oleg | category Статті

Требования законодательства Украины в отношении технического надзора в строительстве:

Основополагающий нормативный документ это

Закон Украины “Про архитектурную деятельность” от 01 августа 2006 года № 58-V

Статья 1. Определение основных терминов
Технический надзор – осуществление Заказчиком (застройщиком) контроля за соблюдением проектных решений и требований государственных стандартов, строительных норм и правил, а также контроль за качеством выполненных работ и их объемами во время строительства или смены (в том числе путем сноса) объекта градостроительства.

Статья 11. Авторский и технический надзор

Во время строительства объекта архитектуры осуществляется авторский и технический надзор.
Технический надзор обеспечивается Заказчиком (застройщиком) и осуществляется лицами, которые имеют соответствующий квалификационный сертификат.
Порядок проведения авторского и техничного надзоров устанавливается Кабинетом Министров Украины.

Деятельность инженера с правами и обязанностями регламентирует
Постановление Кабинета Министров Украины № 903 от 11.07.2007 “Про авторский и технический надзор”.

Административная ответственность инженера технадзора прописана в
Закон Украины № 4220-VI от 22.12.2011 “Про внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины для усиления ответственности и усовершенствования государственного регулирования в сфере градостроительной деятельности”.

Нормативная и законодательная база и технадзор:

Влияние проекта Риски по организации

Вплив проекту Ризики по організації

צ 29th, 2015 | by Oleg | category Статті

Влияние проекта Риски по организацииНевизначеність у проведенні проекту будівництва йде з багатьох джерел і часто включає в себе безліч учасників проекту. Оскільки кожен учасник намагається мінімізувати свій ризик, конфлікти між різними учасниками можуть бути шкідливі для проекту. Тільки власник має право модерувати такі конфлікти, так як тільки він несе ризики через відповідні договірні відносини з іншими учасниками. Нездатність визнати цю відповідальність від власника часто призводить до небажаних результатів. В останні роки поняття «ризик присвоєння обмін / ризик” контрактів отримала визнання з боку федерального уряду. Так як цей тип договору визнає обов’язки власників, контрактні ціни, як очікується, буде нижче, ніж ті, в яких всі ризики покладено на підрядників.

В підході до проблеми невизначеності, важливо визнати, що необхідно створювати стимули, якщо будь-який з учасників, як очікується, буде приймати певний ризик. Готовність учасника прийняти ризики часто відображає професійну компетентність цього учасника, а також його схильність до ризику. Тим не менш, сприйняття суспільства потенційних зобов’язань учасника може вплинути на ставлення ризику для всіх учасників. Коли робиться заява стосовно одного з учасників, це важко для громадськості, щоб знати, чи було скоєно шахрайство, або просто, що аварія сталася не з його вини.

Ризики в будівельних проектах можуть бути класифіковані кількома способами. Однією з форм класифікації полягає в наступному:

1. Соціально-економічні фактори

o Захист навколишнього середовища

o Регулювання суспільної безпеки

o Економічна нестабільність

o Коливання обмінного курсу

2. Організаційні відносини

o Договірні відносини

o Ставлення учасників

o Зв’язку

3. Технологічні проблеми

o Дизайн припущення

o умови Сайт

o Будівельні процедури

o Будівництво безпеки праці

Рух по захисту навколишнього середовища сприяло невизначеності для будівництва з-за неможливості дізнатися, що буде необхідно, і як на довго це затягнеться, щоб отримати схвалення з боку регулюючих органів. Вимоги триваючого переоцінки проблем і відсутність остаточних критеріїв, які практичні призвели також додаткові витрати. Громадські правила техніки безпеки мають схожі ефекти, які були найбільш помітні в галузі енергетики за участю атомних електростанцій і вугілля. Ситуація постійно змінюється, створені керівні принципи для інженерів, конструкторів і власників, як просувати проекти через етапи планування будівництва. Ці рухомих цілей додають значне новий вимір невизначеності, які можуть зробити це практично неможливо запланувати і завершити роботу по плановій собівартості. Економічні умови в останнє десятиліття посилено клімат невизначеності з високою інфляцією та процентними ставками. Дерегуляція фінансових інститутів також породив непередбачені проблеми, пов’язані з фінансуванням будівництва.

Невизначеність, що випливають з регулюючих органів, охорони навколишнього середовища та фінансових аспектів будівництва повинні бути, принаймні пом’якшені або, в ідеалі ліквідовані. Власники гостро зацікавлені в досягненні тієї або іншій формі прориву, що знизить витрати на проекти і пом’якшення або усунення тривалих затримок. Такі прориви рідко планується. Як правило, вони відбуваються, коли існують відповідні умови, наприклад, коли інновації дозволяється або коли основою для стимулювання або винагороди існує. Тим не менш, це довгий шлях, перш ніж справжнє партнерство всіх зацікавлених сторін може бути досягнуто.

У періоди економічної експансії, великі капітальні витрати здійснюються по галузях і роздувають вартість будівництва. Для того, щоб контролювати витрати, деякі власники намагаються використовувати контракти з фіксованою ціною, так що ризики непередбачених обставин, пов’язаних з перегрівом економіки, перекладаються на підрядників. Тим не менш, підрядники будуть підвищувати ціни, щоб компенсувати додаткові ризики.

Ризики, пов’язані з організаційними відносинами можуть виявитися непотрібними, але цілком реальні. Напружені відносини можуть розвиватися між різними організаціями, які беруть участь у процесі / конструкта дизайну. При виникненні проблем, дискусії часто зосереджуються на себе відповідальність, а не на проект потребує в той час, коли увага має бути приділена вирішенню проблем. Співпраця і взаємодія між сторонами не рекомендується із-за страху наслідків насувається тяжби. Цей бар’єр може бути результатом зв’язку з непродуманою специфікою, що невизначена в результаті технічних проблем, які можуть бути усунені за допомогою відповідних умов договору. Кінцевим результатом буде збільшення вартості побудованих об’єктів.

Ризики, пов’язані з технологічними проблемами знайомими з дизайнер / конструктор, які мають деяку ступінь контролю над цією категорією. Тим не менш, з-за швидкого розвитку в області нових технологій, які представляють нові проблеми для дизайнерів і конструкторів, технологічний ризик став більше у багатьох випадках. Деякі проектні припущення, що послужили конструкторам і в минулому, можуть стати застарілими в боротьбі з новими типами об’єктів, які можуть мати велику складність або масштабність або обидва разом. Умов роботи, зокрема, підземні умови, які завжди присутні деяку ступінь невизначеності, можуть створювати ще більшу ступінь невизначеності для об’єктів з досі невідомими характеристиками при експлуатації. Тому що будівельні процедури, можливо, не повною мірою як очікувалося, конструкція може вимагати належні змінені після будівництва, яке вже почалося. Прикладом об’єктів, які зіткнулися такої невизначеності є атомна електростанція, і багато власників, дизайнерів і підрядників для проведення постраждали такі проекти.

Якщо кожен з наведених вище проблем може привести до невизначеності, поєднання таких проблем часто розглядається всіма сторонами як з-під контролю і ризикованим. Таким чином, питання про відповідальність взято на основних пропорціях і під впливом практики інженери та конструктори, які в свою чергу вплинули на дії власників.

Багато власники почали розуміти проблеми ризиків і намагаються вирішити деякі з цих проблем. Наприклад, деякі власники звертаються до тих організацій, які пропонують комплексні можливості в області планування, проектування, будівництва і, як правило, і, щоб уникнути порушення проектів в основних компонентах, які будуть здійснюватися в індивідуальному порядку учасниками спеціальності. Правильне узгодження протягом всього проекту і хороше організаційне забезпечення комунікації може уникнути затримок і витрат, пов’язаних з фрагментацією послуг, хоча компоненти з різних служб, в кінцевому рахунку інтегровані.

Відношення співробітництва можуть бути легко застосовані в приватному секторі, але тільки в особливих обставинах вони можуть бути застосовані до державного сектору. Можливість вирішувати складні питання часто виключається у конкурсній які, як правило, потрібно в державному секторі. Ситуація стає більш складною з поширенням нормативних вимог і в результаті затримок у проектуванні та будівництві в очікуванні схвалення від урядових чиновників, які не беруть участі в ризиках проекту.